/ Tezler / Pierre Bourdieu Düşünümselliğinde Yeni Medyanın Habitus ve Sermaye ile İlişkisi

25/5/2021 / skopbülten / Dilara Doğan

 

Medya çalışmalarının gün geçtikçe farklılaştığı ve her an değişebildiği bugün, yeni medya üzerine yeni paradigmalar üretmek son derece değerlidir. Yeni medya kullanıcılarının dilinden anlatılarla pekiştirilen bu çalışma, sosyal paylaşım platformlarının toplumsal ve bireysel etkilerini irdelemektedir. Pierre Bourideu’nün kavramsal ve kuramsal çerçevesinde belirlenen bu çalışmanın teorisi, farklı meslek gruplarına ait sosyal medya kullanıcılarıyla yapılan yarı yapılandırılmış görüşmeler neticesinde pratik bilgiye dair bir fikir oluşturularak desteklenmektedir. Çalışmada yeni medyanın toplumsal değişime ve tüketim kültürüne etkisi, bu bağlamda beğeni yargısının ve dolayısıyla tüketim eğilimlerinin ne şekilde dönüştüğü, dijital evrende oluşan habitusların varlığı, bu mecralar aracılığıyla sermaye birikimi ile sermayeler arası akışkanlığın nasıl gerçekleştiği ve eyleyicilerin sanal benlik sunumları ile sosyal onaylanma arzuları gibi sorunsallar tartışılmıştır. Sermaye ve habitus kavramları özeline indirgenen bu çalışma iletişim sosyolojisine ve medya çalışmalarına yeni bir perspektif sunmakta olup, sosyal paylaşım platformlarının, bireylerin sermaye ve habitusları üzerindeki etkisini ortaya dökmektedir.     

 

Yazar: Dilara Doğan

Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Akın Deveci

Yer Bilgisi: Kocaeli Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İletişim Bilimleri Ana Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2018

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı. Görsel, dergimiz tarafından eklendi.  

Bourdieu, tez tanıtımı