/ Tezler / Sürrealist Bir Edebiyat Olanaklı mıdır?: Kuramsal Bir Araştırma

5/8/2013 / skopbülten

                                                 İllüstrasyon Frans De Geetere, Les Chantes de Maldorors 


Bu tez, ‘sürrealizm’ tanımları ve sürrealizmin algılanma şekillerine odaklanmaktadır. Tez, 21. yüzyıl edebiyatındaki sürrealist dinamiklere ilişkin çok daha kapsamlı bir çalışmanın zemini olarak kullanılacak bir ön çalışma ve analiz olarak nitelendirilebilir. İlk bölüm, sürrealizmin ‘yaşayan’ bir tanımının ve sürrealizmle karşılaşan yazınsal eleştirinin eleştirel eğilimlerinin izini sürmektedir. İkinci bölüm, Peter Bürger’in kabul gören “tarihsel avangard” kategorisine müdahale etmekte, Richard Murphy ve Hal Foster’ın eleştirileri ışığında söz konusu kategorinin kör noktalarını tartışmaktadır. Üçüncü bölüm, ‘avangard’ın postmodernizmi tanımlama sürecindeki konumunu tanımlamak üzere Habermas, Lyotard ve Jameson’ın postmodernizme dair temel tartışmasını kısaca geri getirmektedir. Son olarak, son bölüm de, postmodern metinlerin laf kalabalığı olmadan, yalın bir soru olan “Edebiyat nedir?” sorusunu sormak cesaretini göstererek, Jean Paulhan ve Maurice Blanchot’nun yanıtları üzerinden sürrealizmin edebiyattaki olanaklılığını ‘terör’, ‘retorik’ ve ‘devrim’ ile bağlantıları içinde araştırmaktadır.[1]

 

 

Tezin yazarı: Hande Koçak 

Danışman: Dr. Süha Oğuzertem           

Yer Bilgisi: İstanbul Bilgi Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Karşılaştırmalı Edebiyat Anabilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2011

Sayfa Sayısı: 97

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı, sürrealizm yaşıyor, sürrealizm