/ Tezler / Küreselleşme ve Sanat

 

Anish Kapoor, Turning the World Upside Down (Dünyayı Baş Aşağı Çevirmek), 2009, Frieze Sanat Fuarı.

 

Bu çalışmada, küreselleşme düşüncesi anlam açısından irdelenmenin yanında sürecin sanat anlayışına olan etkileri ve toplumsal değişimin bu etkileşimi ne kadar hızlandırdığı küresel tartışmalar ışığında incelenmiştir. Küreselleşmenin pazar yöntemlerinden etkilenen sanatsal üretiminin özneleri, sanatçıdan çok onun ürünlerinin tüketime sunum stratejilerinde rol oynayan küratör ve sanat eleştirmenleri olmuştur. Tez çalışmasında; bu üçlünün giderek değişen rollerini küreselleşme bağlamında açıklayarak, günümüzde resim sanatında gelinen noktanın nedenlerine açıklık getirilmek istenmiştir.

Birinci bölümde, küreselleşme kavramı ve bu kavram üzerine yapılmış olan tartışmalar ele alınmıştır. Küreselleşmenin tanımı, küreselleşmeyi ortaya çıkaran faktörler, küreselleşmenin sanata yansıması, bu tartışmaların ışığında incelenmiştir. İkinci bölümde, Türkiye’de sanatın küreselleşme biçimleri incelenerek, sanatsal ortamın tanık olduğu yeni yargılar ve değerlere yönelik görüşler yorumlandı. Üçüncü bölümde ilk bölümde açıklanan kavramsal çerçeve doğrultusunda resim sanatında metalaşma süreci ve küresel alana yayılmış, önemli olduğu düşünülen son dönem ürünleri ele alınmıştır. Küresel sanat pazarının en karakteristik ortamı olan Uluslararası Bienaller incelenerek, Türkiye'nin bienallerde yer alma biçimleri ve küreselleşmeye uyum çabaları, çeşitli görüşler bağlamında ele alınmıştır.[1]

 

Yazar: Zülküf Çokbakar

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Handan Tunç

Yer Bilgisi: Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı / Resim-İş Eğitimi Bilim Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2011

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz.

tez tanıtımı