/ Tezler / Görüntü ve Gerçeğin Yeniden Boyutlandırılması

10/7/2019 / skopbülten / Deniz Pire

 

Deniz Pire, Fırtına serisinden, 2014. 

 

İnsanlık tarihi boyunca, insanın “gerçeklik” ile ilişkisi, soruları, merakları, etkilenmeleri; bilim, felsefe ve sanat yapabilme kabiliyetini ve düşünce sistemini geliştirmiştir. Sanat ortamındaki araştırmaları, yeni bir gerçeklik algısı oluşturmasını sağlamıştır. Bu süreçte insan, düşüncesinin yeniden boyutlanması, soyutlanması ve somutlaşması evrelerini geçirir.

19. yüzyılda optik görüntünün keşfiyle farklı bir boyut kazanan gerçeklik algısı, bilimsel, felsefi ve toplumsal gelişmeler ışığında çeşitlenmiş, sanatsal ifade ortamında da gerçeğin ve nesne görüntüsünün tamamen soyutlanmasına kadar varan bir süreç yaşanmıştır. 

Çağımızda gerçeğin saptanmasında kullanılan görüntü kayıt araçları sanatsal çalışma ortamında incelendiğinde, videonun imajlar ve kavramlar üzerinde soyutlama ve araştırmaya elverişli yapısı dikkat çekmektedir. Videonun sonsuz şekillerle işlenebilen ve modellenebilen esnek bir ortam olması, gerçekliğin başkalaştırılarak yeniden boyutlandırılmasında, dolayısıyla gerçeğin araştırılmasında son evre olan soyutlamaya ve yeniden somutlamaya olanak sağlamaktadır. Bunun yanında videonun sinemanın görüntü dilinin öğelerini kullanıyor oluşu; optik, kamera kullanımı, kurgu, ses, aydınlatma, görüntü düzenleme, zaman ve mekân ilişkilerini yeniden oluşturması gibi özellikleri yeni bir gerçekliğin yaratılması noktasında rol sahibidir. Dolayısıyla, resim, heykel, fotoğraf, sinema ile iç içe bir yapıda gelişim gösteren video sanatının gerçeğin yeniden yapılandırılması üzerindeki etkinliği geniş bir çerçevede hayat bulur. 

Bu tez kapsamında gerçekleştirilen kişisel uygulama çalışmaları çerçevesinde, kaydedilmiş̧ görüntü dijital ya da elektronik düzlemde modifiye edilmeden, fotoğraf, sinema ve plastik sanatların en temel öğesi “bakış” ile, yani “göz”ün algısına en yakın araç olan mercek ile, gerçeklik karşısındaki öznel algılar ve çağrışımlar temel alınarak elde edilebilecek sonuçlar incelenmiş, görüntünün yüklendiği yeni gerçeklik durumları ortaya konulmuştur.[1]

 

Yazar: Deniz Pire

Danışman: Prof. İsmail Ateş

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı 

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2018

  [1]Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. Tezin tamamına https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tarama.jsp sayfasından ulaşabilirsiniz. 

tez tanıtımı