/ Tezler / Bedenin İktidar Kavramına Karşıt bir Öğe Olarak Vücut ve Performans Sanatında Kullanılması

8/7/2013 / skopbülten

 

Araştırmada, 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan vücut ve performans sanatı hareketleri kapsamında sanat nesnesi olarak bedenin kullanılması ve bu anlayışla çalışan sanatçıların eylemleriyle/ performanslarıyla iktidar kavramına direnme biçimleri incelenmiştir.

Tez dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde tezin amacı, önemi ve araştırmanın kapsamı hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde araştırmanın dayandığı tarihsel ve kuramsal çerçeve açıklanmıştır. Modernitenin başlangıcından günümüze kadar olan bu süreç içinde ‘modernite’, ‘panoptikon’ ve ‘postmodernite’ kavramları açıklanmıştır. Aydınlanma projesinin amaçlarına değinilmiş, aydınlanma döneminin, bu dönemdeki düşünürler ve postmodern tutumu benimseyen düşünürler tarafından yapılan eleştirisine yer verilmiştir. Modern toplumda bedenin konumu, iktidarın birey üzerindeki etkileri incelenirken Foucault’nun modern denetim kurumları üzerine yaptığı araştırmalara başvurulmuştur. Bunların yanında, postmodern toplumda bedenin konumu da bu bölümde ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, bedenin doğrudan kullanıldığı ‘happenings’ (oluşumlar), ‘aksiyon’ (eylem), ‘body art’ (beden sanatı), performans (gösteri sanatı) gibi sanat hareketlerine yer verilmiş, bu sanat hareketlerinin iktidar ile olan ilişkileri incelenmiştir. Dördüncü bölümde, eylemler, performans ve vücut sanatı aracılığıyla beden üzerine yoğunlaşan sanatçıların yapıtlarından örnekler verilmiştir. Seçilen örnekler değerlendirilirken Foucault’nun iktidar analizlerinden ve genel olarak iktidar karşıtı söylemi olan kimi yaklaşımlardan yararlanılmıştır.[1]

 

 

Yazar: Gökçen Meryem Kılınç

Danışman: Y.Doç. Cüneyt Kurt

Yer Bilgisi: Mustafa Kemal Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2007

Sayfa sayısı: 100[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı, Marina Abramović , Michel Foucault, iktidar, beden