/ Tezler / Ulus Meydanı’nın Hikâyesi: Ankara’daki Tarihî Bir Kamusal Açık Alanın Sürekliliği, Dönüşümü ve Değişimi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Ankara Manzarası, ressam bilinmiyor, 1700-1799 arası. Kaynak: www.rijksmuseum.nl

 

İnsan ve fiziki çevre arasındaki sürekli etkileşimin sonucunda meydana gelen tarihî kentler, iç ve küresel ekonomi ve siyaset nedeniyle hızlı bir dönüşüm tehdidi altındadır. Tarihî kentlerin ayrılmaz bileşenleri olarak kamusal açık alanlar bu dönüşümün en savunmasız unsurlarından biridir. Türkiye’nin mevcut yasa ve yönetmeliklerinin tarihî kamusal açık alanları ayrıntılı bir şekilde tanımlamaması ve koruma yöntemleri geliştirmemesi, bu alanların kültürel öneminin hızla kaybolmasına neden olmaktadır. Ayrıca, kamu otoriteleri tarafından gerçekleştirilen yeniden işlevlendirme, yıkım, rekonstrüksiyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının çoğu, Türkiye'deki tarihî kamusal açık alanların özgünlüğünde ve bütünlüğünde geri dönülemez bir hasara yol açmaktadır.

Bu tarihî kamusal açık alanlar arasında, hem Ankara hem de Türkiye için sembolik bir anlamı olan ve sürekli olarak kentin ana merkezlerinden biri olarak işlev gören Ulus Meydanı, özellikle son yıllarda geliştirilen projelerin yönlendirdiği hızlı bir dönüşüm sürecindedir. Bu nedenle tez, Ulus Meydanı örneğine odaklanmakta ve Ankara'daki en önemli kamusal açık alanlardan biri olarak, 19. yüzyıldan itibaren ortaya çıkışı ve dönüşümü üzerine özel bir vurgu ile, hikâyesini anlamaya çalışmaktadır. Ayrıntılı bir kentsel restitüsyon çalışması ile tez, Ulus Meydanı’na atfedilen değerleri ortaya çıkarmayı ve zaman içinde değişime neden olan veya değişimi hızlandıran ana faktörleri tanımlamayı amaçlamaktadır. Tarihî analiz, değerlerin anlaşılması ve değişim faktörlerinin tanımlanması için geliştirilen sistematik çerçevesi, yaklaşımı ve sonuçları ile bu tez, Ulus Meydanı'nın ve Türkiye'nin diğer tarihî kamusal açık alanlarının daha derin bir şekilde anlaşılması ve böylelikle korunmasına zemin oluşturacaktır.

 

Yazar: Elif Selena Ayhan Koçyiğit

Danışman: Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan

Yer Bilgisi: Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Mimarlık Anabilim Dalı / Kültürel Mirası Koruma Bilim Dalı

Tür: Doktora

Tarih: 2018

Dil: İngilizce

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından ulaşıldı.

tez tanıtımı