/ Tezler / Sanat ve Sanat Eğitimi Anlayışını Etkileyen Bilgi Teorileri ve Politikaları

26/5/2015 / skopbülten

    

L. Moholy-Nagy, The Benevolent Gentleman, 1924                L. Moholy-Nagy, Human Mechanics, 1925

 

Sanatın en ayırt edici özelliklerinden bir tanesi de, teoriyle kurduğu bağdır. Günümüzde sanat, salt estetik haz üreten seyirlik bir faaliyet ya da klasik felsefenin kesin biçimde ona atfettiği gibi duyulabilir olanın bilgisi veya hakikatini arayan metafizik bir uğraş alanı değil. Sanat artık görselliği yanında, alımlama ile de bilgi üreten bir yöntem. Bu bağlamda sanatçılar, mevcut durumlar karşısında eleştirel tavır geliştiren ve yeni bir bakışla, bilgi ekonomisi içinde tartışma olanakları yaratan sanatsal pratikleri icra etmekle kalmıyorlar. Sanatçılar, aynı zamanda bizzat kendi sanat faaliyetleri içinden farklı bir tür bilgi üretiyorlar. Sanatsal bilgi üretimi, diğer akademik bilgi üretim metotlarından farklı olarak kendi üretim stratejilerini ve dolaşım mekanizmalarını kuruyor. Bu anlamda sanatsal bilgi, konvansiyonel araştırma yöntemlerinden farklı olarak bilginin farklı formlarına açık ve otonom bir araştırma yöntemi olarak ortaya çıkıyor.

Bu çalışmanın amacı sanatın ürettiği bilginin analizini yapmak ve bilgi aktarımına dayanan klasik eğitim ile arasındaki temel ayrımları ortaya çıkararak, sanatla üretilen bilginin eğitim yöntemlerine etkisini tartışmaktır. Çalışmada sanatsal pratikten üretilen bilgi, sosyal, ekonomik ve politik bağlam içinde incelenmiştir. İlk bölümde, antik çağdan başlayarak 18. yüzyıla kadar sanat, sanat eğitimi ve bilgi üretimi konusundaki teoriler ve bilginin siyaseti tartışılmıştır. İkinci bölümde, sanatın pedagojik bir yöntem olarak işlevselliği, eleştirel kuram, komünist pedagoji ve Bauhaus modeli üzerinden toplum inşasındaki rolü araştırılmış, son kısımda Bauhaus modelinin Türkiye'deki sanat okullarına etkileri incelenmiştir. Üçüncü bölümde, eleştirel pedagojinin felsefi dayanakları ve metotları, alternatif eğitim uygulamaları örneklenmektedir. Dördüncü bölümde, eğitimdeki dönüşüm, sanatsal bilgi ve sanat pratikleri arasındaki ilişki irdelenmekte, sanatsal araştırma metotlarının konvansiyonel bilgi üretim metotlarıyla arasındaki farklar uygulama örnekleriyle incelenmektedir.[1]

 

Yazar: Ali Kuru

Danışman: Doç. İnci Eviner

Yer Bilgisi: Kadir Has Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tasarım Anabilim Dalı / Sanat ve Tasarım Sanat Dalı

Türü: Yüksek Lisans

Yılı: 2014

 

 [1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır. 

tez tanıtımı, Bauhaus