/ Tezler / Plastik Sanatlarda Yeni-Oryantalizm

26/10/2015 / skopbülten

  

Shadi Ghadirian, Like Everyday (Her günkü gibi) serisinden, 2000-2001

 

Bu çalışmanın amacı, günümüzde plastik sanatlar alanında Türkiye'de ve dünyada yaygınlaştığını düşündüğüm yeni-oryantalist akımı irdelemektir. Yeni-oryantalizm kavramını açıklayabilmek için öncelikle oryantalizmin tanımı ve tarihsel gelişimi hakkında bilgi verilmiştir. Sonraki bölümde tarih boyunca plastik sanatlardaki oryantalist yaklaşımlar kısaca incelenmiştir. Çalışmanın eleştirel boyutu açısından destekleyici olduğundan, Batı sanatında oryantalist sayılamayacak Doğu etkilerinin de olduğu vurgulanmış ve bu tarz çalışmalardan da örnekler verilmiştir. Konu “kimlik” kavramıyla da bağlantılı olduğundan, bu konuya da kısaca bir bölüm ayrılmıştır. Bu bölümde “transkültüralizm” kavramı da açıklanmıştır.

Yeni-oryantalizm kavramının açıklandığı ana bölümde, günümüz uluslararası sanat ortamında ve özellikle Bienaller gibi periyodik sanat etkinliklerinde doğulu sanatçıların konumu ele alınmıştır. Bu sanatçıların işlerindeki oryantalist yaklaşımlar, batılı sponsor, küratör ve eleştirmenlerin bunlardaki etkisi ve bu yaklaşımların desteklenmesinin nedenleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kültür emperyalizmi ve ötekileştirme gibi sosyal ve politik meselelerin sanata etkilerinin incelenmesi bu çalışmada önemli bir yer tutmaktadır. Yeni-oryantalist sanatçıların işlerinin batılılar tarafından Doğu'nun sanatı olarak sunulması ve alternatif, özgün, bu yaklaşımın dışında kalan doğulu sanatçıların görmezden gelinmesi bu tezin ana meselelerini oluşturmaktadır. Çalışma, çağdaş sanat ortamında yeni-oryantalist yaklaşımların bir eleştirisi ve alternatif önerileri ile son bulur.[1]

Yazar: Yasemin Erengezgin Kafkas

Danışman: Prof. Dr. Cevat Demir

Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Güzel Sanatlar Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

Türü: Sanatta Yeterlik

Yılı: 2008[1] Bu metin, tezin Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi’nde yayınlanan özetinden alınmıştır.

tez tanıtımı