/ Tezler / Heidegger ve Badiou'da Hakikat

    

 

Bu çalışmanın genel amacı Heidegger ve Badiou'nun hakikat görüşlerini Platon ile bağlantısında göstermektir. Heidegger ve Badiou'nun öne çıkarılmasının sebebi ise her iki filozofun hakikat düşüncesinin, insan ruhundaki derin sarsıntılara, kişisel ve toplumsal dönüşümlere, yeni başlangıç ve karar alma anlarına işaret eden yapısıdır. Ayrıca bu tez çalışması, Heidegger ve Badiou'da böylesi bir hakikat anlayışına eşlik eden bir karşılaşma temasının varlığını ortaya koymayı da hedeflemiştir. Heidegger'de dünya-içindeki karşılaşmalarla, hiçlikle ve ölümle karşılaşmanın ördüğü bütünsel bir yapı hakikatlere eşlik etmektedir. Badiou'da ise karşılaşılan "olay"dır. Olayla karşılaşma sonrası, özneleşme süreçleri içerisinde olaya sadakat gösterilerek yeni hakikatler inşa edilebilir. Heidegger ve Badiou'nun hakikat anlayışlarının gösterilmesi, kaçınılmaz olarak Platon bağlantısının da ele alınmasını gerektirir. Her iki filozofta da Platon, olumlu ya da olumsuz merkezi bir figürdür ve hakikatle olan bağlantısındaki ortak anlayışlarının temellerini barındırmaktadır. Heidegger ve Badiou'da hakikat, geleneksel hakikat anlayışından farklı olarak, varlıkla bağlantısında ele alınır ve varlık sorununa eşlik eden temel kategoridir. Heidegger, Badiou ve Platon'da karşılaşma temasının yer aldığı ontolojik hakikat anlayışındaki ortaklığın yanı sıra, bu üç filozofun hakikate dair felsefi temellendirmelerinin arka planında, belli bir "kriz" düşüncesi de bulunmaktadır. Tüm bu ortak zemine rağmen Heidegger ve Badiou, hakikate yüklenen anlam, matematiğin, tarihsellik düşüncesinin ve sanatın konumu açısından farklı felsefi anlayışlara sahiptirler. Ayrıca, Heidegger'de Dasein'ın hakikatlerle karşılaşmasından sonraki yönelimi ile Badiou'da olay sonrasında, hakikatlerin inşası ve özneleşme süreçleri arasında da farklılıklar bulunmaktadır. Çalışmanın giriş bölümünde, tezin temel sorunu ve bu bağlamda incelenecek olan Heidegger, Badiou ve Platon arasındaki bağlantıların genel hatları gösterilmiştir. Birinci bölümde Heidegger'de, ikinci bölümde ise Badiou'da hakikat, kriz düşüncesi, karşılaşma teması, sanat ve tarihsellikle olan bağlantısı içinde ele alındı. Üçüncü bölümde Platon'un hakikat görüşü, Heidegger ve Badiou'nun yorumları bakımından ele alındı. Sonuç kısmında ise Heidegger ve Badiou'nun hakikat görüşleri arasındaki ortaklıklar ve farklılıklar ortaya konarak, bu iki filozof üzerinden felsefede hakikatin ve hakikatlerden hareket edilmesinin anlamı değerlendirilmiştir.

 

Yazar: Özgün Bulut

Danışman: Doç. Dr. Çetin Türkyılmaz

Yer Bilgisi: Hacettepe Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Ana Bilim Dalı

Tür: Yüksek Lisans

Tarih: 2015

 

Bu teze Ulusal Tez Merkezi sayfasından erişildi, görsel dergimiz tarafından eklendi. Tezin tamamını okumak için bkz. tez_heidegger_badiou.pdf

tez tanıtımı