Mimarlık Semineri 2015: 1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak

1/3/2015 / skopduyuru

 

 

Dünyadaki değişim süreciyle bağlantılı olarak, 1960’lı yılların ortalarında ülkemizde yaşanan görece demokratik ortam, ülkemiz modernleşme sürecine özgü bilimsel, sanatsal ve  toplumsal politik birikimin oluşmasına ve bu birikimin kitlesel bir karakter kazanmasına yol açmış; 12 Mart 1971 darbesiyle kesilen bu süreç, daha sonra değişik toplumsal-demokratik ve politik örgütlenmelere yön göstermiştir. 

Ülkemizin kabuk değiştirdiği bu ara dönemde Mimarlar Odası’nın sorgulayıcı niteliği yükselmiş; bu bağlamda 1969 yılında dönemin mesleki politik ortamını yansıtan iki seminer yapılmıştır: ‘Milli Fiziki Planlama’ ve ‘Mimarlık’ Seminerleri. Bu sürecin temel belgisi olarak kabul edilen ‘Mimarlar Odası Toplum Hizmetinde’ ifadesiyle simgelen toplumcu arayış, planlama ve mimarlık boyutlarıyla her iki seminere de kaynaklık etmiştir. Aradan geçen 45 yılı aşkın sürede, ‘Milli Fiziki Planlama’ Semineri’nin birçok kez yeniden gündeme geldiğini ve ilk seminerin temelleri üzerinde ‘II. Milli Fiziki Planlama’ Semineri’nin yapılmasına karşın, ‘Mimarlık Semineri’nin yaklaşımını, biçimini ve başlığını temel alan bir programın üretilmediğini görüyoruz.

Hem meslek örgütümüz hem de mimarlık pratiği için önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilen bir dönemin ürünü olarak Mimarlık Semineri’nin yöntem ve yaklaşımı, bugün de geçerliliğini sürdürmektedir. Dünya kapitalizminde 80’li yıllarda başlayan küreselleşme süreciyle birlikte yaşanmaya başlayan ekonomik ve toplumsal dönüşüm süreçleri dünya ölçeğinde kentsel ve kırsal alanlarda yapılı çevredeki radikal dönüşümlerle paralel olarak seyretmektedir. Bu süreçte etkin olan neo-liberal politikalar, üretim süreçleri (post-fordizm), işgücü piyasaları (esneklik) ve devletin rolünde (özelleştirme) köklü değişimler gerçekleştirmiştir. Ekonomi politikalarındaki dönüşüm, kentlerin işlevlerini farklılaştırmış, mekanları hızla dönüştürmüş ve tüm bu süreç bugün yaşadığımız küresel sorunları (toplumsal, ekolojik, kültürel, mesleki…) hızlandırmıştır.

Mesleğimiz de sistemik dönüşümün bir parçası haline gelmektedir. Kamusal işlevini ve özgün değerlerini hızla yitirmektedir. Tüm bunlara karşın, kentleşme ve mimarlık ortamı içerisinde, 1969 Mimarlık Semineri’nde olduğu gibi eleştirel bir zenginliğin ve geleceğe ilişkin umutlu bir ortamın oluştuğunu söylemek çok olanaklı değildir.  Bu çerçevede geleceğimize ilişkin kaygıların oldukça çoğaldığı, tüm  mesleki ve örgütsel mevzuatın değişik yasalarla hukuk dışı bir biçimde piyasalaştırılmaya çalışıldığı bugünlerde; mimarların, mimarlık ortamının kendini yeniden sorgulayarak, 1969’da yapıldığı gibi ‘içe dönük bir eleştiri ile ilgili bütün kurumlarla yapmakta olduğu hesaplaşmayı kendisiyle de’ yapması gerektiği açıktır. Bu nedenle günümüze ışık tutmak amacıyla  “1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak…” başlığıyla oluşturduğumuz “Mimarlık Semineri 2015” programının bu süreci hızlandıracağını umuyoruz.

1969 Semineri oturum kurgusuna bağlı kalarak “mimarlık” bağlamında disiplinler arası bir etkileşim ortamı oluşturmayı yöntemsel olarak benimseyen Şubemiz Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK); seminer programını belirlediği danışman-moderatörlerin inisiyatifinde olabildiğince kolektif bir organizasyon süreci sonucunda oluşturmayı hedeflemiştir. Belirlenen 8 alandan 20’yi aşkın bilim-kültür-meslek insanı ile birlikte yaklaşık iki yıldır (Gezi süreci ile kesilen ve yenilenen) sürdürülen bu çabanın, ülkemiz mimarlık ortamına anlamlı katkılar üretmesini diliyoruz. (TMMOB Mimarlar Odası, İstanbul Büyükkent Şubesi)

 

Mimarlık Semineri 2015 (1969 Mimarlık Semineri bağlamında geleceğe bakmak) 5-6-7 Mart tarihlerinde MSGSÜ Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

 

Mimarlık Semineri 2015 Programı:

05.03.2015 Perşembe

9.15-10.45

Açılış Oturumu:

"1969'dan 2015'e Mimarlık Seminerleri ve Geleceğe Bakış"

Açılış Konuşması:

Kubilay Önal-Mimarlar Odası İstanbul BK Şb. Başkan Yrd.

Sami Yılmaztürk-Mimarlar Odası İstanbul BK Şb. Başkanı

Tematik Sunuşlar:

Doğan Kuban- Prof. Dr./İTÜ-Mimarlık

İlhan Tekeli-Prof. Dr./ODTÜ-Şehir Planlama

 

11.00-12.30

Oturum-1: "Türkiye Ekonomisinde 1980 Dönüşümü ve Sonrası"

Moderatör: Mustafa Sönmez -Ekonomi Yazarı

Bildiri: Korkut Boratav- Prof. Dr./AÜ-SBF

Değerlendirme:

Hayri Kozanoğlu Prof. Dr./İÜ-İktisat

Aziz Konukman Prof. Dr./Gazi Ü-İİBF

Tartışma: ...

 

13.30-15.00

Oturum-2: "Türkiye İçin Farklı Bir Sermaye Birikim Paradigması Mümkün Müdür?"

Moderatör: Aziz Konukman-Prof. Dr./Gazi Ü-İİBF

Bildiri: Bilsay Kuruç-Prof. Dr./AÜ-SBF

Değerlendirme:

Fikret Şenses-Prof. Dr./ODTÜ-Ekonomi

Mehmet Türkay-Prof. Dr./Marmara Ü-İİBF

Mustafa Sönmez-Ekonomi Yazarı

Tartışma: ...

 

15.15-16.45

Oturum-3: "Mekan-Siyaset; Yeni Kentleşme Dinamikleri"

Moderatör: Mücella Yapıcı-Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri

Bildiri: Tarık Şengül-Doç. Dr./ODTÜ-Kamu Yönetimi

Değerlendirme:

Can Hamamcı-Prof. Dr./AÜ-SBF

Fuat Ercan-Prof. Dr./Marmara Ü-İİBF

Sema Erder-Prof. Dr./Marmara Ü-İİBF

Tartışma: ...

 

17.00-19.00

Oturum-4: "Türkiye'de Neoliberal Politikaların Ekolojik Kuşatması, Direniş ve Yeniden İnşa"

Moderatör: Beyza Üstün-Prof. Dr./YTÜ-Çevre Müh.

Ortak Bildiri: Aykut Çoban-Prof. Dr./AÜ-SBF

Beyza Üstün-Prof. Dr./YTÜ-Çevre Müh.

Fevzi Özlüer-Av. /Ekoloji Kolektifi

Özer Akdemir-Gazeteci-Evrensel

Sinan Erensü-Dr. Öğrencisi/Minnesota Ü

Yücel Çağlar-Doç. Dr./İÜ-Orman Müh.

Değerlendirme:

Can Hamamcı-Prof. Dr./AÜ-SBF

Fuat Ercan-Prof. Dr./Marmara Ü-Ekonomi

Ayşen Ciravoğlu-Doç. Dr./YTÜ-Mimarlık

Tartışma: ...

 

06.03.2015 Cuma 

9.15-10.45

Oturum-5: "Değişen İnsan-Mekan İlişkileri, Kent ve Birey"

Moderatör: Ali Rüzgar-Mimarlık Vakfı YK Sekreteri

Bildiri: Ali Akay-Prof. Dr./MSGSÜ-Sosyoloji

Değerlendirme:

Emre Zeytinoğlu-Yrd. Doç. Dr./MSGSÜ

Nezih Başgelen-Arkeolog-Yayıncı/Arkeoloji ve Sanat Yayınları

Tartışma: ...

 

11.00-12.30

Oturum-6: "Mimarlık ve Estetik Kültür, Etkileşim Araçları ve Etik"...

Moderatör: Eser Yağcı-Yrd. Doç. Dr./MSGSÜ/ MO İst. BK Şb. YK Üyesi

Bildiri: Meriç Öner-Araştırma ve Program Yöneticisi-SALT

Değerlendirme:

Belkıs Uluoğlu-Prof. Dr./İTÜ-Mimarlık

Oğuz Haşlakoğlu-Doç. Dr./İTÜ-Mimarlık/GSB-Sanat Felsefesi

Tartışma: ...

 

13.30-15.00

Oturum-7: "Planlamada Katılım ve Kamu Yararı"

Moderatör: Asuman Türkün-Prof. Dr./YTÜ-Şehir Planlama

Bildiri: Sezai Göksu-Prof. Dr./Dokuz Eylül Ü.-Şehir Planlama

Değerlendirme:

Cihan B. Uzunçarşılı-Bağımsız Araştırmacı/Kent Hareketleri

Yaşar Adnan Adanalı-Araştırmacı/Şehirci

Tartışma: ...

 

15.15-16.45

Oturum-8: "Planlama Kurumunun Çoklu Hukuk Ortamı"

Moderatör: Akın Atauz-Şehirci, Bölge Plancısı 

Bildiri: Feridun Duyguluer-Öğr. Gör./ODTÜ/Eski BB TAU Genel Müdürü 

Değerlendirme:

İclal Dinçer-Prof. Dr./YTÜ-Şehir Planlama

Tayfun Kahraman-Şehir Plancıları Odası İstanbul Şb. Başkanı

Yıldız Uysal-Y.Müh. Mimar/ Mimarlar Odası İst. BK Şb.

Tartışma: ...

 

17.00-18.30

Oturum-9: "Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikasına Doğru"

Kaynaklar...

Moderatör: Doğan Hasol-Dr./Y. Müh. Mimar

Bildiri: Bülend Tuna-Mimarlar Odası Mimarlık Akreditasyon Kurulu Üyesi

Değerlendirme:

Neslihan Dostoğlu-Prof. Dr./İKÜ-Mimarlık

Boğaçhan Dündaralp-Mimar

Tonguç Akış-Yrd.Doç. Dr./İYTE-Mimarlık

Tartışma: ...

 

07.03.2015 Cumartesi

9.15-10.45 Oturum-10: "Mimarlık ve Devrim"

Moderatör: Güven Arif Sargın-Prof. Dr./ODTÜ-Mimarlık

Bildiri: Ali Cengizkan-Prof. Dr./ODTÜ-Mimarlık

Değerlendirme: Bülent Batuman-Doç. Dr./Bilkent Ü-Mimarlık

H. Murat Günaydın-Prof. Dr./İTÜ-Mimarlık

Tartışma: ...

 

11.00-12.30

Oturum-11: "Yeni Toplumcu Mimar/lık"

Moderatör: Bülent Batuman-Doç. Dr./Bilkent Ü-Mimarlık

Bildiri: Murat Uluğ-Yrd. Doç. Dr.- Mimarlık

Değerlendirme: Zuhal Ulusoy-Prof. Dr./Kadir Has Ü-Mimarlık

Güven Arif Sargın-Prof. Dr./ODTÜ-Mimarlık

Sinan Omacan-Mimarlar Odası İstanbul BK Şb. YK Üyesi

Tartışma: ...

 

13.30-15.00

Oturum-12: "Mimarlıktan Bilişime, Bilişimden Mimarlığa Bakışlar"

Moderatör: Arif Şentek-Mimarlar Derneği 1927 YK Başkanı

Bildiri: Yüksel Demir-Doç. Dr./İTÜ-Mimarlık/GSB Başkanı

Selim Balcısoy-Doç. Dr./Sabancı Ü.-Bilişim

Değerlendirme: Sema Alaçam-Yrd. Doç. Dr./İTÜ-Mimarlık

Tartışma: ...

 

15.30-18.30

Kapanış Oturumu: "Mimarlık Semineri 2015 Değerlendirme"

Moderatör: Ruşen Keleş-Prof. Dr./AÜ-SBF

Konuşmacılar: Danışmanlar

Moderatörler (*)

Tartışma: ...

 

(*) Danışmanlar-Moderatörler: Akın Atauz (Şehirci, Bölge Plancısı), Ali Rüzgar (Mimarlık Vakfı YK Sekreteri), Arif Şentek (Mimarlar Derneği 1927 YK Başkanı), Asuman Türkün (Prof. Dr., YTÜ Şehir Planlama), Aykut Çoban (Prof. Dr., Ankara Ün. SBF), Aziz Konukman (Prof. Dr., Gazi Ün. İİBF), Beyza Üstün (Prof. Dr., YTÜ Çevre Müh.), Bülend Tuna (Mimarlar Odası MİAK Üyesi), Bülent Batuman (Doç. Dr., Bilkent Ün.), Deniz İncedayı (Prof. Dr., MSGSÜ Mimarlık), Doğan Hasol (Dr. Y. Müh. Mimar), Emre Zeytinoğlu (Yrd. Doç. Dr. MSGSÜ), Eser Yağcı (Yrd. Doç. Dr., MSGSÜ Mimarlık), Güven Arif Sargın (Prof. Dr., ODTÜ Mimarlık), Güven Birkan (Y. Mimar), Hatice Kurşuncu (Şehir Plancı-İMECE), Mustafa Sönmez (Ekonomi Yazarı), Mücella Yapıcı (Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri), Ruşen Keleş (Prof. Dr., Ankara Ün. SBF), Tarık Şengül (Doç. Dr., ODTÜ Kamu Yön.)

Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu / Mesleki ve Örgütsel Araştırmalar Çalışma Grubu: Akın Gölcük, Asım Güzel, Bilimsel Taş, Derya Karadağ, Emre Torbaoğlu, Eser Yağcı, Esin Kasapoğlu, Esin Köymen, Esra Sert, Gülay Uyan Melen, Gül Yücel, Güven Birkan, Hüseyin Kargın, İsmail Doğanyılmaz, Kubilay Önal, Meltem Türkan Alagöz, Metin Karadağ, Öncül Kırlangıç, Sabri Orcan, Sema Alaçam, Şehriban Çelebi, Taner Orhon, Yüksel Demir, Zafer Kutlu Bayhan...