Amed Kent Atölyesi Yaz Okulu’na Çağrı

30/4/2019 / skopduyuru

  

1-10 Temmuz 2019 tarihlerinde Amed Kent Atölyesi, yıkımın ve inşanın türlü ve birbirlerinin içine geçmiş hallerini belgelemeyi ve anlamayı amaçlıyor. Yıkım ve inşa döngüsünün biçimlendirdiği barınma, miras ve ekolojiye dair kentsel meseleleri birbirlerinden ayrıymışçasına ele alan yaklaşımları sorguluyor. Bu sorgulamayı ise, söylemden ziyade yönteme odaklanarak yapmak istiyoruz.

Amed Kent Atölyesi’nin 10 günlük yaz okulunda söylem olarak birbirinden ayrışır gözüken pratikler arasındaki yöntemsel benzerlik ve devamlılıkları irdeleyeceğiz. Mimari mirası koruma adı altında izlenen ana akım politikaların barınma hakkına ve ekolojiye yaptığı etki kadar, miras ve ekolojiye dair meseleleri barınma hakkından yoksun bırakılan toplumsal kesimler için ikincil önemde gören muhalif yaklaşımları da tartışmaya açmaya başladık. İlerleyen süreçte barınma hakkını sahiplenen pratiklerin içerisinden çıkabilecek miras değerinin ve ekolojik değerin izini sürerken, “değer” kavramına dair konvansiyonel tanımların temelindeki mülkiyet ilişkilerini de sorgulayabilmek istiyoruz.

Böylesi bir çerçeve, Diyarbakır’a özgün tarihsel, toplumsal ve coğrafi bağlamları dikkate almakla birlikte, kentin bu bağlamlara indirgenmesine de itiraz ediyoruz. Dolayısıyla, kenti “yerel” ve “küresel” benzeri alışılagelmiş ikili karşıtlıklar içerisinde algılamaktan, ya da gösteri toplumunca öne çıkartılan mekân ve zamanlara indirgemektense, sürekli bir değişim, devinim ve dönüşüm içerisinde olan, türlü mekânsal ölçeklerdeki ilişki ağları, ihtilaflar ve hak arama mücadeleleri üzerinden şekillenen bir mekân olarak belgelemeyi, tartışmayı ve anlamayı hedefliyoruz.

“Belgeleme” derken yalnızca bir araçtan değil, yönteme dair eleştirel bir tartışmanın konusundan da söz ediyoruz. Hakikati tek başına mümkün kılma iddiasındaki belgeleme yöntemlerini ve bu yöntemlerin bireyleri, toplumları ve türlü varlığı nesneleştirme eğilimini tartışmaya açıyoruz. Bu demek değil ki belgeleme yöntemlerini öğrenmeyi önemsemiyoruz. Aksine bir dizi oturum üzerinden birer araç olarak türlü belgeleme yöntemini hep beraber öğreneceğimiz bir ortamı mümkün kılmayı hedefliyoruz. Ancak bunu yaparken eleştirel ufkumuzu bu yöntemlerle kısıtlamamanın, yani bu yöntemleri içselleştirmemenin gerekliliğini savunuyoruz.

Diyarbakır’da halihazırda belgelemiş bulunduğunuz ya da belgelemek istediğiniz mekân veya ilişkiler nelerdir? Yaz okuluna katılmak isteyenlerin, bu soruya yukarıda özetlenen çerçeve ışığında ve kentle aralarındaki kişisel bağa da değinecek şekilde vereceği yanıtları aşağıda belirtilen dört formattan herhangi birine göre biçimlendirmelerini ve 24 Mayıs 2019 tarihine kadar https://amedkentatolyesi.org/yaz-okulu/basvuru/ üzerinden iletmelerini istiyoruz.

1) 700 kelime uzunluğundaki metin (örneğin düzyazı, şiir veya bunların karışımı dahil olmak üzere)

2) En fazla 4 dakika sürecek video + 50 kelime uzunluğundaki metin

3) 25 adet görsel (örneğin eskiz, resim, fotoğraf, veri görselleştirme, grafik dahil, fakat proje paftası hariç)

4) 350 kelime uzunluğundaki metin + 12 görsel

20 kişilik katılımcı grubu belirlenirken Diyarbakır ve çevre illerden gelenlere öncelik verilecektir. Mimarlık eğitimini sürdürmekte olan katılımcıların, okullarının ilgili birimlerinden ve Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi’nden alacakları onay ile yaz okulunu büro stajı olarak saydırmaları mümkün olabilecektir. Katılımcıların yaz okulu kaynaklı tüm harcamaları –başta konaklama ve ulaşım olmak üzere– Mimarlar Odası Diyarbakır Şubesi tarafından karşılanacaktır.

https://amedkentatolyesi.org/